Στη Μυτιλήνη οι εξετάσεις για εκπαιδευτές ταχυπλόων

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 στις 09:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της 9ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (Μικράς Ασίας 02, Μυτιλήνη ,Τ.Κ. 81100) πρόκειται να διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και εν συνεχεία σε χώρο του Λιμένα Μυτιλήνης, Θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους  στην 9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ  μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2024, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του  ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.