«Στον αέρα» διαγωνισμός 2,3 εκατ. ευρώ για τις τέντες του κολυμβητηρίου

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 17:00 λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για την προμήθεια θερμομονωτικών καλυμμάτων (τέντες) για την μικρή και μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή του Ιωνικού κολυμβητηρίου Χίου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.316.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τον δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη σήμερα Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το έργο μελετήθηκε και εντάχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Μανώλη Βουρνού και χρηματοδοτείται από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Εκτιμάται δε ότι με την ολοκλήρωσή του, καθώς και την ολοκλήρωση των άλλων έργων που είτε έχουν εγκριθεί, είτε απαιτούνται ακόμα πρόσθετες μελέτες, θα καταστήσουν το Ιωνικό κολυμβητήριο πρότυπο και κυριολεκτικά στολίδι για τη Χίο.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 19.800 ευρώ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια