Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την οδό Χρήστου στο αεροδρόμιο

Δημοπρατείται από τον δήμο Χίου η προέκταση της οδού Χρήστου, στην δυτική πλευρά του αεροδρομίου έως την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, μετά την ένταξη του έργου και την χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2017, με το ποσό του 1.850.000 ευρώ.

Ήδη, από τον δήμο Χίου δημοσιεύθηκε η σχετική προκήρυξη δημοπράτησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 1.780.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30ή Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επέκταση της δημοτικής οδού Ιωάννου Χρήστου σε μήκος 559 μ., μέχρι την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, στην περιοχή της Φάρκαινας.

Το σύνολο των παρεμβάσεων οδοποιίας έχει τυπικό πλάτος 10,5 μ. και αναπτύσσεται στην ζώνη ανάμεσα στην περίφραξη του αεροδρομίου και το δυτικό όριο της υλοποιηθείσας απαλλοτρίωσης.

Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού και της περιοχής κατασκευάζεται δίκτυο ομβρίων από σωληνωτούς αγωγούς HDPE, καθώς και από ανοικτούς και κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τα έργα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης της συμβολής με την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη. Το τμήμα της οδού αεροπόρου Ροδοκανάκη από την συμβολή της με την Ιωάννου Χρήστου έως την λεωφόρο Ενώσεως θα διαμορφωθεί με νέα πεζοδρόμια και οδοφωτισμό.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.