Συνάντηση της ΔΙΑΝΟΧ με εκπροσώπους εταιρειών χωματουργικών εργασιών

Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών χωματουργικών εργασιών, εκβραχισμών και αποξηλώσεων οργάνωσε η ΔΙΑΝΟΧ στις 21 Ιανουαρίου 2022, στο πλαίσιο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), καθώς και του προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών και των επιχειρήσεων.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε το σύνολο του νέου εθνικού πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και αποσαφηνίστηκαν τόσο οι υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ όσο και ο ρόλος των ΟΤΑ στην ανακύκλωση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Αναλύθηκαν οι έννοιες:

– Της επαναχρησιμοποίησης, δηλαδή οποιασδήποτε ενέργειας μέσω της οποίας τα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις οικοδομών, φυσικές ή άλλες καταστροφές χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που σχεδιάστηκαν, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά.

– Της ανάκτησης, δηλαδή οποιασδήποτε εργασίας της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τα απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό, αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία σε διαφορετικές συνθήκες, θα χρησιμοποιούνταν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

Συμφωνήθηκε να κατατεθεί σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις και τους προβληματισμούς των εταιρειών, στο υφιστάμενο ΣΣΕΔ που δραστηριοποιείται στον νομό, με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και συνεργασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, τόσο των διαχειριστών, όσο της μονάδας επεξεργασίας και του συστήματος ΑΕΚΚ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια