Βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη του Νηρέα κατά το εννεάμηνο του 2015

Βελτιωμένοι εμφανίζονται κατά το εννεάμηνο του 2015 οι οικονομικοί δείκτες του ομίλου «Νηρέας», με τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση 3,9% και να διαμορφώνονται στα 139,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ψαριών, που αντιστοιχούν στο 87% των συνολικών πωλήσεων, εμφανίζονται αυξημένες κατά 7,9%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, τα λοιπά οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου έχουν ως ακολούθως:

  • Οι εξαγωγές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 112,9 εκ. σημειώνοντας αύξηση € 8,8 εκ. (8,5%) και αντιστοιχούν στο 81% των πωλήσεων.
  • Οι πωλήσεις από διακοπείσες δραστηριότητες συνεισέφεραν € 0,9 εκ. στις συνολικές πωλήσεις και στις εξαγωγές εννεαμήνου 2015 έναντι €14,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Συνεπώς, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €140,2 εκ. έναντι €148,9 εκ. το εννεάμηνο του 2014 και οι συνολικές εξαγωγές στα € 113,8 εκ.
  • Παράλληλα, περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες και ενισχύθηκε η ρευστότητα.
  • Στο εννεάμηνο του 2015, οι δαπάνες του Ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων και μη επαναλαμβανομένων, υποχώρησαν σε € 138,4 εκ. από € 148,1 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ήταν μειωμένες κατά € 9,7 εκ. (6,6 %).
  • Η μείωση των δαπανών, αλλά και η αύξηση της τιμής της τσιπούρας, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του EBITDA κατά € 16,5 εκ., σε € 12 εκ. το εννεάμηνο του 2015 έναντι αρνητικού € (4,5) εκατ. το 2014.
  • Επιπλέον, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν με αποεπενδύσεις και θετικές ταμειακές ροές σε € 12,5 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 έναντι € 9,7 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκ. (αύξηση € 1,2 εκ.) ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν σταθερές στα € 10,7 εκ. έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Οι καθαρές  επενδύσεις σε θυγατρικές, πάγια και εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε €2 εκ. έναντι €3,3 εκ. το εννεάμηνο του 2014.
  • Αντίστοιχα, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €236,9 εκ. και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα € 224,5 εκ. έναντι € 235,9 εκ. και €226,2 εκ. αντίστοιχα στην αρχή της περιόδου.
  • Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη € 11,2 εκ. έναντι € 4,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η βελτίωση προέρχεται από τις ενέργειες για τη μείωση του κόστους, τη βελτιωμένη μέση τιμή πώλησης, αλλά και το βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον οποίο κατά τους μήνες Ιανουάριο με Ιούνιο δεν παρουσιάζεται αύξηση της βιομάζας τους, η οποία εκδηλώνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανάλογη θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα.
  • Στο εννεάμηνο του 2015, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους € (4,9) εκ. έναντι ζημιών € (20,2) εκ. το 2014. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2015 επιβαρύνθηκαν με μη επαναλαμβανόμενη ζημία ύψους € 3 εκ. από την πώληση συμμετοχών.
  • Τον Οκτώβριο του 2015, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους € 58,6 εκ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 259.030.486 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Αντώνης Χαχλάκης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δήλωσε – μεταξύ άλλων – ότι «ο όμιλος Νηρέα συνέχισε και αυτό το τρίμηνο να υλοποιεί με επιτυχία το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιάσει με στόχο τη  βελτίωση των αποτελεσμάτων του.

Επιπλέον, μέσα στον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκε και η κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου, μέσα από έναν συνδυασμό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση δανείων και αναδιάρθρωση των λοιπών δανειακών υποχρεώσεων.

Έως το τέλος του έτους, με την αναμενόμενη απορρόφηση της SFI, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της κεφαλαιακής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών σχεδιασμών του Ομίλου».