Ζητούνται μέλη για την επιτροπή διαβούλευσης

Ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους, φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του δήμου καθώς και σε μεμονωμένους δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης που προτίθεται να συγκροτήσει, απευθύνει ο Δήμος Χίου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, έχει τις παρακάτω συμβουλευτικές αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο θεσμό να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους στο Δήμο Χίου, (Δημοκρατίας 2, Χίος, email:[email protected]), εντός -10- ημερών από την δημοσίευση του παρόντος εγγράφου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χίου.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια