Προσφυγή για τα ανταποδοτικά τέλη, κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση

Προσφυγή στον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Χίου, για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, κατέθεσε εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μάρκος Σκούφαλος.

Σε ανακοίνωσή της η ΛΑΣ δήμου Χίου, επισημαίνει ότι η αύξηση των τελών είναι αδικαιολόγητη, ενώ παράλληλα τονίζει ότι δεν τρέφει αυταπάτες «για τον ρόλο της αποκεντρωμένης διοίκησης ως πολιτικού οργάνου της κεντρικής διοίκησης και των άδικων νόμων της εκάστοτε κυβέρνησης».

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ακόμα ότι «μένει σταθερά προσηλωμένη   στους στόχους και τις επιδιώξεις της, που δεν είναι άλλοι από τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων, τη βελτίωση της ζωής και της αξιοπρέπειας των λαϊκών στρωμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Βρίσκεται κατηγορηματικά αντίθετη με τη δημοτική αρχή, η οποία έδειξε ότι είναι υπέρμαχος της   πλουτοκρατίας και πιστός εντολοδόχος της μέχρι πρότινος συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ γι αυτό και στηρίχθηκε κυρίως από την πρώτη, αντιμετωπίζοντας ψυχρά και τεχνοκρατικά, θέματα που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση των ήδη οικονομικά διαλυμένων συνδημοτών μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση μετά και από την πρόταση της Λαϊκής Συνέλευσης της Λαγκάδας , στην οποία συμμετείχε και μεταξύ άλλων ομόφωνα ψηφίστηκε από τους δεκάδες παρευρισκόμενους μια τέτοια κατεύθυνση, ενισχυτικά εκτός από τον πρόεδρο της Λαγκάδας, έκανε και η ίδια προσφυγή στον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κατά της απόφασης του Δήμου Χίου με αρ.4/07-01-2015 για την αδικαιολόγητη αύξηση των ανταποδοτικών τελών».

Αποσπάσματα της προσφυγής της ΛΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ

Του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Χίου

ΚΑΤΑ

Της με αρ. 4/07- 01-2015 απόφασης του Δήμου Χίου

Κοινοποιούμενη προς: κ. Δήμαρχο Χίου

Ιστορικό

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου , στις 7 Ιανουαρίου 2015τεθηκε προς συζήτηση το θέμα με τίτλο: Ανταποδοτικά τέλη 2015» και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση των ανταποδοτικών τελών όπως αναφέρεται παρακάτω: «…Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

[Ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής όπως εκφράστηκε με την αριθ. 2/2015 απόφαση της με την προσθήκη για πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση -22- δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας σε σύνολο -38 παρόντων.

Ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Σκούφαλου -14- δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας.

Καθορίζει τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2015 ως εξής:

¤ Τέλη καθαριότητας – συντελεστής 1,83 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο τον Δήμο Χίου εκτός Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ.Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας.

¤ Τέλη καθαριότητας Δ.Ε. Αμανής και Τ.Κ. Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας, συντελεστής 1,10ευρώ/τ.μ.

¤ Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 3,17 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Χίου.

¤ Τέλη καθαριότητας για επαγγελματική χρέωση: 2,5 ευρώ/τ.μ. για Δ.Ε. Αγίου Μηνά, Δημοτικές Κοινότητες Βροντάδου και Καρδαμύλων, Τοπικές Κοινότητες Λαγκάδας, Λιθίου, Καταρράκτη, Καλαμωτής, Πυργίου.

¤ Για όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Χίου για επαγγελματική χρέωση ίσον με την χρέωση για κατοικία.

¤ Τέλη Δημοτικού Φόρου: 0,07 ευρώ/τ.μ. για ολόκληρο το Δήμο Χίου.

¤ Πλήρης απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

¤ Μείωση 50 % των Τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες: ΑμΕΑ, Πολύτεκνοι, Άποροι,σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν. 3463/2006…..»

Μετά τα παραπάνω και:

*Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 227 του Ν.3852/10,   επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προσφυγή κατά αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων για λόγους νομιμότητας στο Γενικό   Γραμματέα   της   Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.

(ήτοι από την ημερομηνία ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (16-01-2015) της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Ιανουαρίου 2015)

* Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χίου εφόσον θίγονται κατάφωρα τα συμφέροντα των δημοτών-κατοίκων του Δήμου μας με την αποφασισθείσα αύξηση των ανταποδοτικών τελών και τελών ηλεκτροφωτισμού

* Επειδή το ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86).

* Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.12 του ν.1828/1989,το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Όπως προκύπτει σαφώς από την ανωτέρω διάταξη και παγίως δέχεται η νομολογία (ΣτΕ 1012/2002, 981/1992, ∆ΠΡ ΑΘ 3280/2001), το συγκεκριμένο τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου οι κανονιστικές αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, καθώς υπόκεινται στους κανόνες και τα κριτήρια που αναφέρθηκαν ανωτέρω και επιτάσσονται από τη θεμελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας ( Εγκ605/3-1-2007/ΥΠΕΣ/Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης)

Συγκεκριμένα απαιτείται να προβλέπεται σωρευτικά:

Α) Ο κύκλος των ωφελούμενων προσώπων

Β) Το συγκεκριμένο έργο ή υπηρεσία

Γ)Η Ειδική ωφέλεια για τους υπόχρεους, και

Δ) Η αναλογιστική σχέση μεταξύ κόστους για την πραγματοποίηση έργων και υπηρεσιών και των προσδοκομένων εσόδων που θα προκύψουν από τα τέλη. Η αναλογία αυτή δεν εκφράζεται κατ’ ανάγκη με την απόλυτη ισοσκέλιση των δυο κονδυλίων ( εσόδων –εξόδων) αλλά με μια κατά προσέγγιση αναλογιστική σχέση μεταξύ τους, η οποία υπόκειται αναγκαίως και στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων.

♦ Επειδή από όλα τα παραπάνω παρατιθέμενα, τα κριτήρια στην απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, στην αποφασίστηκε η επίδικη αύξηση τελών είναι αόριστα

♦ Επειδή οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/2011 με το Ν. 3852/10 μπορούν να επιβάλουν ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 74300/28-12-2010).

♦ Επειδή ο φορολογικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων ρυθμίζεται με τυπική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία δεν υπερβαίνει τα ακραία όρια της εξουσίας που παρέχει σε αυτά ο νόμος και δεν θεσπίζει αδικαιολόγητες ρυθμίσεις που αντιβαίνουν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 77150/04-06-1969 και 107781/12-12-1969)

♦ Επειδή η διαφοροποίηση του συντελεστή κατά κατηγορίες υπόχρεων πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας όπως στη συχνότητα διέλευσης των απορριμματοφόρων από κάθε περιοχή, στον όγκο των παραγόμενων από κάθε είδος ακινήτου απορριμμάτων κ.λ.π. και όχι σε άλλου είδους κριτήρια, όπως είναι π.χ. η οικονομική κατάσταση του υπόχρεου ή ο όροφος του διαμερίσματος (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ.100446/20-11-1975 και 75309/15-12-76).

♦ Επειδή στους περιφερειακούς Δήμους ( πρώην Καποδιστριακούς) και δη στους Οικισμούς οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας υπολείπονται αυτών της πόλης Χίου (καθαρισμός κοινοτικών χώρων σπάνια, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων μια φορά το μήνα και αποκομιδή σκουπιδιών δυο φορές την εβδομάδα περίπου, κάδοι απορριμμάτων που δεν καθαρίζονται-απολυμαίνονται δημιουργώντας πρόβλημα υγιεινής και που δεν είναι ικανοί σε αριθμό να ανταποκριθούν στον όγκο απορριμμάτων )

♦ Επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ο παραγόμενος όγκος των σκουπιδιών στους περιφερειακούς οικισμούς, τηρουμένων των αναλογιών, σημαντικά χαμηλότερος (ανά τ.μ. οικίας) από αυτών της πόλης Χίου, και επειδή σε πολλούς περιφερειακούς οικισμούς οι κατοικίες δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλο το έτος από τους δημότες έχοντας χρήση εποχιακή, (θέρος-παραθεριστική, φθινόπωρο και άνοιξη για αγροτικές εργασίες, χειμώνα -κλειστές), άρα είναι σαφές ότι η εκτίμηση του κόστους (βάση κυρίως του παραγόμενου όγκου σκουπιδιών) είναι διαφορετική, άρα και το κατά το νόμο ανταποδοτικό τέλος οφείλει να είναι ανάλογα διαφορετικό.

♦ Επειδή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Πόλη της Χίου δεν ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικές υπηρεσίες, ούτε και με το προηγούμενο ποσοστό (1,57)που ίσχυε τα τελευταία έτη, αφού δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι περιοχές της Πόλης λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων-απορριμματοφόρων, γεγονός που αναφέρεται στην τοποθέτηση του Δημάρχου κατά την συζήτηση για τα ανταποδοτικά «…Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε διαρκή υποβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, χωρίς να είναι η έλλειψη χρημάτων, ο μοναδικός λόγος… αποφ Δ.Σ. 4/2015» και ούτε αναφέρεται στην παρούσα απόφαση το είδος της αναβάθμισης που θα προέλεθει με την αύξηση του τέλους

♦ Επειδή στην Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου, (Πρώην Δήμος Ομηρούπολης) η επιβολή του τέλους στο ποσό του 1,83 είχε εφαρμοστεί από το 2008 αλλά οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι και σήμερα ειδικότερα επί Καλλικρατικού Δήμου Χίου είναι τελείως ανεπαρκείς και απαράδεκτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η παρούσα εφαρμογή του τέλους υπολογίστηκε χωρίς να βασίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη επί παρεχομένων υπηρεσιών, προσδοκομένων υπηρεσιών και δυνατοτήτων σε σχέση με τον παραγόμενο όγκο απορριμμάτων κλπ,

♦ Επειδή, ως φαίνεται και από τις τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής,(Δημάρχου και Αντιδημάρχων) ο στόχος είναι μόνο η εξασφάλιση του ισοσκελισμένου Π/Υ χωρίς να αποδεικνύεται πουθενά στην απόφαση η αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών και η εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας «…Από αυτά που ζητά η Δ/νση Καθαριότητας για να πορευτεί σωστά λείπουν 1.000.000 ευρώ. Αν κάνουμε και δραματική εξοικονόμηση, όπως στοχεύουμε, του χρόνου θα ισοσκελίσουμε…( αποφ Δ.Σ. 4/2015»΄

Για τους λόγους αυτούς,

Ζητούμε,

όπως γίνει δεκτή η προσφυγή μας και ακυρωθεί η αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 4/2015 , για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικά στο ιστορικό μας.

Προσκομίζουμε στην Επιτροπή σας:

Α) Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 4/07-01-2015.

Β) τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 820/17-12-2014, και 2/05-01-2015.