Τρέχει η προθεσμία για την δήλωση βοσκής, στους βοσκοτόπους του δήμου Χίου

Προθεσμία δέκα ημερών, ήτοι έως τις 22 Ιανουαρίου 2015, έχουν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας του δήμου Χίου, προκειμένου να δηλώσουν τον ακριβή κατ΄ είδος αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του δήμου κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις τους στις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) και να αναφέρουν ξεχωριστά τον αριθμό των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς, το τοπωνύμιο βόσκησης, η τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει και η έκταση που απαιτείται.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την δεκαήμερη προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες με τις γνωστές συνέπειες, που είναι η επιβολή προστίμου. Δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά τον μήνα Μάιο δε θα γίνονται δεκτές.

Οι κτηνοτρόφοι θα υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις δημοτικές ενότητες στις οποίες ανήκουν. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του μητρώου αιγοπροβάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Χίου.