Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας για τις προσλήψεις στα ΚΥΤ

2

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017, στην διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) στην ενότητα «Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα 2017», ο οριστικός πίνακας κατάταξης, ο οριστικός πίνακας επιλαχόντων και ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων ανέργων για το πρόγραμμα προσλήψεων 1639 ατόμων πλήρους απασχόλησης στους δήμους και σε υπηρεσίες α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών.

Ο οριστικός πίνακας περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες στους επιβλέποντες φορείς, όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την δημόσια πρόσκληση.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειμένου να υποδειχθούν στους επιβλέποντες φορείς.

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον οριστικό πίνακα.

Στις περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν δοµές του Οργανισμού, το αρµόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει ο επιβλέπων φορέας, θα εκδίδει τα συστατικά σημειώματα τα οποία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον Επιβλέποντα φορέα µε κοινοποίηση και στον ωφελούμενο. Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για τον ωφελούμενο που προέρχεται από απομακρυσμένες περιοχές π.χ. μετακινείται από την ηπειρωτική Ελλάδα στην νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας στις περιπτώσεις των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί και πρόκειται να μετακινηθούν σε απομακρυσμένες περιοχές (δηλαδή από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική ή από νησί σε άλλο νησί), παρέχεται η δυνατότητα στους ωφελούμενου – κατόπιν συνεννόησης µε τον επιβλέποντα φορέα – να αποστείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας δηµόσιας πρόσκλησης, στον επιβλέποντα φορέα µε συστημένη επιστολή εντός πέντε εργάσιμων ηµερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού συστατικού σημειώματος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Σχόλια