Από την προσεχή Δευτέρα οι μεταβολές στο ελαιοκομικό μητρώο

Από τις 2 Νοεμβρίου 2015 έως την 31η Ιανουαρίου 2016 θα υποβληθούν οι αιτήσεις για τις  μεταβολές στο ελαιοκομικό μητρώο, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Για τις διαδικασίες αυτές πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία ο ελαιοπαραγωγός ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με την συγκεκριμένη εντολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Π.Ε. Χίου, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

1. ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΟΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ

Παραγωγός ο οποίος για πρώτη φορά υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ελαιοκαλλιέργειας στο Ελαιοκομικό Μητρώο ή επιθυμεί να εγγράψει νέο ελαιοτεμάχιο στο ελαιοκομικό του, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης

3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού

4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ελαιοκτημάτων, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος

5. Τις καρτεσιανές γεωγραφικές συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ

Σε κάθε περίπτωση όπου ο παραγωγός προσέρχεται να εγγράψει ελαιόκτημα στο όνομά του λόγω οποιασδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις κατοχής ή/και νομής θα προσέρχεται συγχρόνως και ο προηγούμενος νομέας του κτήματος του οποίου το ελαιοκομικό μητρώο είχε εγγραφεί το συγκεκριμένο τεμάχιο προκειμένου να αιτηθεί τη διαγραφή του (προσκομίζοντας φωτοτυπία της ταυτότητας και του τελευταίου εκκαθαριστικού του).

4. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ

Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα αναγραφόμενα στοιχεία στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό μητρώο που έχει παραλάβει θα προσκομίσει κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

Διαφωνία στα αλφαριθμητικά στοιχεία

Παραγωγός που διαφωνεί με κάποιο από τα προσωπικά του στοιχεία ή με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελαιοτεμαχίου του που αναγράφονται στο εκτυπωμένο ελαιοκομικό θα υποβάλλει Αίτηση-Υ/Δ συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης
  3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος.

Διαφωνία στην έκταση και/ή στον εντοπισμό των κτημάτων επί του ορθοφωτοχάρτη

Παραγωγός ο οποίος διαφωνεί με την έκταση που αναγράφεται σε κάποιο κτήμα στο εκτυπωμένο του ελαιοκομικό θα προσκομίσει τα ακόλουθα:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης
  3. Φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ελαιοκτημάτων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο «ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» του παρόντος
  5. Τις καρτεσιανές γεωγραφικές συντεταγμένες (με τη φορά του ρολογιού) των κορυφών των τεμαχίων σε ΕΓΣΑ ’87 (επίσημο προβολικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς).

ΤΙΤΛΟΙ ΝΟΜΗΣ – ΚΑΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται κυριότητα του ελαιοτεμαχίου (πλήρη ή επικαρπία) οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο ενός από τα κατωτέρω:

– Απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου όπου αυτό εφαρμόζεται

– Μεταγραμμένες πράξεις (π.χ. συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ) συνοδευόμενες από πιστοποιητικό μεταγραφής

– Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία  για την απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας μπορεί να γίνεται δεκτό αντί τίτλου ιδιοκτησίας το πιστοποιητικό του δημάρχου ή ένορκη βεβαίωση, συνοδευόμενα από αντίγραφα του υποβληθέντος και θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟΥ εντύπου Ε9.

Σε περίπτωση που ο ελαιοπαραγωγός επικαλείται εκμετάλλευση ελαιοκτήματος ως τίτλος εκμετάλλευσης θεωρείται κάθε σύμβαση (π.χ. μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση κλπ) η οποία είναι θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτό απαιτείται. Όλες οι παραπάνω συμβάσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας των φερόμενων ως ιδιοκτητών των ελαιοκτημάτων, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που κατά τον εντοπισμό του τεμαχίου επηρεάζονται διπλανά τεμάχια (επικάλυψη) τότε θα ειδοποιούνται οι παραγωγοί των οποίων τα τεμάχια επηρεάζονται ώστε υποχρεωτικά να παρίστανται και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεμάχιο πρόκειται να εισαχθεί στη βάση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ή διαγραφής.