Σημειώνουμε ότι όλα τα μέλη των επιτροπών αυτών είναι αιρετοί και η ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο είναι μυστική.