Εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Χίου

Υπεγράφη η δανειακή σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Χίου και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το ποσό των 4.353.281 € που θα εξοφλείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πράξη  αυτή αφορά εξειδικευμένες δράσεις καθώς και την εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών και  στοχεύει:

α) Στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα βοηθά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, τη συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης διασυνδεδεμένο με εξειδικευμένα συστήματα, καθώς και αισθητήρες για διαχείριση κατάστασης (Situation Management) σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, πανδημίας, πλημμύρας κοκ