Επιχειρηματικά βραβεία από το Επιμελητήριο

Ένας νέος θεσμός που στόχο έχει την προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου Χίου και Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τα βραβεία επιχειρηματικότητας “Σφιγξ”, για τα οποία παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Χίου κ. Παντελής Λεγάτος, ο κ. Μανώλης Χριστοφάκης από το τμήμα διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο επιστημονικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χίου κ. Γιώργος Περρής.

Κύριοι στόχοι του θεσμού των βραβείων επιχειρηματικότητας είναι οι εξής:

– Η ανάδειξη και προβολή καλών επιχειρηματικών πρακτικών με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τον κοινωνικό αντίκτυπο και τον βαθμό περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

– Η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας με συμμετέχοντες τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Επιμελητήριο Χίου και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την αλληλοϋποστήριξη των εμπλεκόμενων εταίρων.

– Η περαιτέρω ενημέρωση της κοινωνίας για τον ρόλο των τοπικών επιχειρήσεων στη χιακή οικονομία και η ενίσχυση της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης.

– Η λειτουργία του θεσμού ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επιχειρηματίες.

– Η λειτουργία του ως καταλύτης δημιουργίας ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή, με κέντρο τη Χίο.

– Η ανάδειξη της αποτελεσματικότητας αυτού του οικοσυστήματος, δηλαδή η προώθηση της συν-δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας (οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής, τεχνολογικής) από μια δυναμική κοινότητα συμμετεχόντων με κέντρο τη Χίο.

Η επίτευξη αειφορίας μέσω της οικοδόμησης ενός υγιούς, καινοτόμου, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαίσθητου επιχειρηματικού πυρήνα που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής καλών πρακτικών, αποτελεί κεντρικό σκοπό της προσπάθειας.

Κατηγορίες βραβείων:

  1. Βραβείο επιχειρηματικής αριστείας: Επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, καθώς και στον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.
  2. Βραβείο Νεοφυούς επιχειρηματικότητας: Νέες επιχειρήσεις (2-5 έτη) οι οποίες ενσωματώνουν στοιχεία καινοτομίας, εξωστρέφειας και επιχειρηματικής δικτύωσης.
  3. Βραβείο “Βrain Undrain”: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό και επενδύουν στην κατάρτιση και την εξέλιξη των στελεχών τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων:

  1. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  2. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, από υλοποίηση εθνικού ή κοινοτικού προγράμματος.
  3. Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
  4. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2.1, σημεία 9, 10, 11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02).
  5. Να μην δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Αξία βραβείου:

– Αύξηση της αναγνωρισιμότητας  μέσω της συστηματικής προβολής ως καλής πρακτικής

– Ευκαιρίες δικτύωσης

– Χρηματικό έπαθλο

– Υπηρεσίες mentoring (ΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Επιμελητήριο Χίου)

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καταθέσει αίτηση για το βραβείο που την ενδιαφέρει. Τα απαραίτητα έγγραφα διαφοροποιούνται αναλόγως με την κατηγορία του βραβείου. Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε α) την αίτηση συμμετοχής που πρέπει να συμπληρώσει η επιχείρηση, β) τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ανά βραβείο και κριτήριο, γ) το έντυπο τεκμηρίωσης ανά βραβείο που πρέπει να συμπληρώσει η επιχείρηση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, έντυπο τεκμηρίωσης, απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κριτήριο)  μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση info@chioschamber.gr από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα τον Ιούνιο του 2023 στην επόμενη δράση “άρωμα Χίου”