Κάνει τα… κουμάντα του, ετοιμάζει προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ ο Μηταράκης

Τα… κουμάντα του για τις προσεχείς εκλογές, όποτε αυτές και να γίνουν και σε όποια περιφέρεια κι αν αν επιλέξει να είναι υποψήφιος φαίνεται ότι κάνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος «χτενίζει» στις  τελευταίες της λεπτομέρειες την προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με τριετείς συμβάσεις και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία, ήτοι σύνολο έξι.

Οι προσλήψεις θα γίνουν, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με την επίκληση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 109 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ Α/53/11.3.2020) με πλήρη παράκαμψη του ΑΣΕΠ, το οποίου ο ρόλος θα περιορισθεί στον έλεγχο της προκήρυξης του Υπουργείου και θα δώσει απλώς το «καλώς έχει».

Ήδη, με την από 17 Ιουνίου 2020 απόφαση του κ. Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2020,  καθορίσθηκε η τριμελής επιτροπή που θα αποφασίσει ποιοί θα προσληφθούν, θα καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και πιθανότατα θα είναι η ίδια που θα εξετάσει και τις τυχόν ενστάσεις!

Η επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Την Ευαγγελία – Αναστασία Βασσάλου του Αντωνίου, σύμβουλο ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Σακέλλη Ιωάννη του Γεωργίου, σύμβουλο ΑΣΕΠ.

2. Τον Εμμανουήλ Λογοθέτη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Χ570575), γενικό γραμματέα υποδοχής αιτούντων άσυλο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο – Απόστολο Κωνσταντίνου του Δημητρίου, ειδικό γραμματέα συντονισμού εμπλεκόμενων φορέων.

3. Τον Αναστάσιο Μαντάγαρη του Αθανασίου, διοικητή της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Ρίτσαρντ – Σπυρίδωνα Χαγκαμπιμάνα του Μπικοζέ Λουϊς, υποδιοικητή της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης.

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι επειδή στην επιτροπή προεδρεύει εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ, δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, σημαίνει απλά ότι προεδρεύει, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Δεν σημαίνει εν ολίγοις τήρηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Στην προκήρυξη, η οποία σύντομα αναμένεται να δημοσιευθεί θα καθορίζονται:

α) Ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

β) Τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

Άρθρο 109 (Νόμος 4674/2020)

Σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου

1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος. Με τη δημόσια προκήρυξη καθορίζονται ιδίως τα εξής:

α) Ο αριθμός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

β) Τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

3. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.

4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π..

5. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

β) έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του και

γ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει ο εκπρόσωπός του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α΄ ή Β΄, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

6. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μέριμνα της Επιτροπής. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται με την απόφαση της παραγράφου 5 και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

β) έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από τον Πρόεδρό του, και

γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα, τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίμων ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τεκμαίρεται έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων από το Α.Σ.Ε.Π..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαπίστωση των εκτάκτων αναγκών της παραγράφου 1 του παρόντος, η διαδικασία πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια