Πλούσια η γεωλογική κληρονομιά της Χίου, παρουσίαση της σε συνέδριο

Στο 16ο Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπό τον τίτλο «Our Earth – Our Home», παρουσιάστηκε έρευνα για την γεωλογική κληρονομιά της Χίου. Η έρευνα αυτή έρχεται να εμπλουτίσει την υπάρχουσα γνώση για την γεωλογία του νησιού, με έναν μακρύ κατάλογο από θέσεις με γεωλογικό ενδιαφέρον.

Βασισμένη σε in situ ή ex situ συλλογές γεωλογικών δειγμάτων, η έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου GEOINFRA (2019-2023), που στόχους έχει τη σύνθεση ενός ενιαίου γεωλογικού υποβάθρου για τον ελληνικό χώρο, εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την καταγραφή, κατηγοριοποίηση και εκτίμηση γεωτόπων, βάσει της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και τουριστικής τους αξίας.
Η γεωλογία της Χίου αναφέρεται ως «παγκοσμίως γνωστή» και σημειώνεται ότι «η μοναδική γεωποικιλότητα του νησιού έχει δημιουργήσει πλήθος γεωτόπων με παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό, τεκτονικό, ορυκτολογικό και πετρολογικό ενδιαφέρον και στρωματογραφική σημασία». Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η καταγραφή 98 γεωτόπων, από τους οποίους 67 επιλέχθηκαν ως οι αντιπροσωπευτικότεροι της γεωκληρονομιάς της Χίου, με την πλειοψηφία αυτών να παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα γεωμορφολογία. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα απολιθώματα αμμωνιτών και θηλαστικών, τα παλαιωζωικά πετρώματα της βορείου Χίου, καθώς και για την βιοποικιλότητα του νησιού.

Η παρουσίαση της έρευνας έγινε από την γεωλόγο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) κ. Ευγενία Μωραίτη στη θεματική «Γεωεπιστήμες για την Κοινωνία, την Εκπαίδευση και την Γεωκληρονομιά». Για την εκπόνηση της έρευνας εργάστηκαν επίσης οι γεωλόγοι του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Βασιλική Μπαρσάκη και Ειρήνη Ζανανίρη, ενώ συμβολή είχαν και οι συντοπίτες μας, γνώστες της χιακής υπαίθρου, Γιώργος Χαλάτσης, Γιώργος Κάκαρης και Κώστας Μάγκος με την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού και την επίδειξη γεωτόπων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια