Υπουργικό «άκυρον» για τα τηγανέλαια της Λαγκάδας

Αναστέλλεται η εγκατάσταση της μονάδας καύσης τηγανέλαιων στην περιοχή Καρυδάς Λαγκάδας Χίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με κοινή απόφαση που υπέγραψαν σήμερα Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.κ. Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος.

Η υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, κάνει δεκτές δύο αιτήσεις αναστολής της εγκριτικής απόφασης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που είχαν υποβάλει ο δήμος Χίου και η κα Ματρώνα Αποστολίδη και άλλοι 21 κάτοικοι της Λαγκάδας.

Η αναστολή ισχύει «μέχρι την έκδοση απόφασης επί των εκκρεμουσών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεων ακυρώσεως (αρ. καταθ. 1539/2019 και 1423/2019), καθώς και κάθε άλλης μεταγενέστερης ερειδομένης σε αυτήν πράξης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό», όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης των δύο υπουργών.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια μείζονα νίκη για τους κατοίκους της Λαγκάδας, που είχαν αντιταχθεί σθεναρά στην εγκατάστασης της συγκεκριμένης μονάδας στην περιοχή τους, καταγγέλλοντας ότι πλήττει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του χωριού.

Ο υποψήφιος βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε από την αρχή σταθεί στο πλευρό των κατοίκων και είχε κινηθεί για την ακύρωση της απόφασης εγκατάστασης, δήλωσε στον astraparis.gr τα ακόλουθα:

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία όχι μόνον ικανοποιεί το κοινό αίσθημα, αλλά αναγνωρίζει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ακολουθήθηκαν στοιχειωδώς οι κανόνες της δημόσιας διαβούλευσης και αναγνωρίσθηκε ότι υποβαθμίζεται το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Λαγκάδας».

Το σκεπτικό της υπουργικής απόφασης για την αναστολή

Η απόφαση κρίνει νόμω και ουσία βάσιμες τις δύο αιτήσεις αναστολής, διότι η αδειοδοτούσα αρχή δεν εξέτασε κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τυχόν επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής αυτής περιοχής, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την προσβαλλόμενη. Αναλυτικά:

Από την εξέταση της προσβαλλομένης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου και από το υπό στοιχ. 34 των έχοντας υπόψη της προσβαλλομένης, προκύπτει ότι η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε αρνητικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 18889/ΛΣΥΛ542/31.7.2017 έγγραφό της για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αρ. 4 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και το αρ. 5 της ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (Β’ 45), το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), επιλαμβάνεται σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους προς γνωμοδότηση Φορείς. Η μη διαβίβαση στο ΠΕΣΠΑ του φακέλου του συγκεκριμένου έργου, παρά την ύπαρξη αρνητικής εισήγησης και γνωμοδότησης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας της Π.Ε. Χίου, που κάνει λόγο για αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αποτελεί παράβαση νόμου και κατόπιν αυτού κρίνεται βάσιμος ο σχετικός ισχυρισμός των αιτούντων.

Περαιτέρω, οι αιτούντες έχουν άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για παροχή προστασίας και επικαλούνται ανεπανόρθωτη βλάβη για το περιβάλλον από την κατασκευή του εν λόγω έργου, αφού θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα ο χαρακτήρας της περιοχής εγκατάστασης και το ευρύτερο τοπίο, με αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Με το περιεχόμενο αυτό κρίνονται νόμω και ουσία βάσιμες οι υπό κρίση αιτήσεις αναστολής, διότι η αδειοδοτούσα αρχή δεν εξέτασε κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τυχόν επιπτώσεις στην τουριστική ανάπτυξη της νησιωτικής αυτής περιοχής, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την προσβαλλόμενη.

Επειδή μετά από όσα επισημάνθηκαν παραπάνω και από τους λόγους ακύρωσης που προβάλλουν οι αιτούντες, υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σοβαρής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία της ως άνω μονάδας, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ. 1 του π.δ.18/1989 και να ανασταλεί η ισχύς της προσβαλλομένης απόφασης.

tiganelaia_akiron

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια