Εγκρίθηκε το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ

Στο ποσό των 301.669.500 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το ποσό αυτό 241.335.600 ευρώ είναι η Κοινοτική συνδρομή και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, το ΠΕΠ διαρθρώνεται σε 7 άξονες προτεραιότητας, εκ των οποίων οι δύο αφορούν την τεχνική βοήθεια του προγράμματος και έχει τους εξής στρατηγικούς στόχους:

  • Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των επιχειρήσεών της, με αιχμή την καινοτομία.
  • Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των οικονομικά ευπαθών ομάδων.
  • Συμπλήρωση– ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς αυτό, με επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής για την άρση των διανησιωτικών –ενδονησιωτικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Επιπρόσθετα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας, αξιοποιεί την δυνατότητα για ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις στα πλαίσια προγραμμάτων αγροτικής παρέμβασης.

Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εφαρμογή της περιφερειακής στρατηγικής «Έξυπνης εξειδίκευσης», η οποία αναδεικνύει τους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού, ως κυρίαρχες αλυσίδες αξίας, δίνοντας έμφαση στα τοπικά προϊόντα. Επίσης, θεωρεί ότι ο πολιτισμός και η φύση των νησιών της Περιφέρειας αποτελούν εν δυνάμει αναπτυξιακό μηχανισμό.

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, σε σχετική δήλωσή της επισημαίνει ότι «με την αξιοποίηση των πόρων του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος, στοχεύουμε στην έξυπνη και εξωστρεφή ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών μας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε ενός και των δημιουργικών δυνάμεων των ανθρώπων του, ώστε να φέρουμε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο επίπεδο των ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».