25 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου που επλήγησαν από τον κορονοϊό

Ποσό 25 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι θα διατεθεί από τη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό, σύμφωνα με τη προδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου.

Το μέτρο εντάσσεται σε καθεστώς ενίσχυσης που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για το προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid_19.

Καλύπτεται κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το παράρτημα Ι της πρόσκλησης, το οποίο και θα αναρτηθεί εντός της ημέρας, Πέμ πτη 1η Οκτωβρίου 2020, στις παρατιθέμενες ιστοσελίδες.

Επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων

1. Ανώνυμη εταιρεία,

2. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

3. Ομόρρυθμη εταιρεία,

4. Ετερόρρυθμη εταιρεία,

5. ΙΚΕ,

6. Ατομική επιχείρηση,

7. ΝΕΠΑ,

8. Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,

9. Συνεταιρισμός

10. Δικηγορική εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η 14.10 2020 και λήξης η 2.11.2020.

Η διαδικασία, σε ό,τι αφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, παρακολούθηση και πιστοποίηση, θα υποστηριχθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΛΑΝΕΤ).

Η πρόσκληση με τα απαραίτητα παραρτήματα θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της διαχειριστικής αρχής www.pepba.gr ,της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr

Περισσότερες πληροφορίες από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών, 22513 52010, 22513 52017 και την ΕΛΑΝΕΤ (Πανεπιστημίου 39, Αθήνα) Τηλ. κέντρο 213 0166 100.