Αιτήσεις για νέες άδειες τραπεζοκαθισμάτων στην προκυμαία

27

Πρόσκληση στους καταστηματάρχες της προκυμαίας απηύθυνε το Λιμενικό Ταμείο Χίου, προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την παραχώρηση ειδικού χώρου τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων.

Στην πρόσκληση, που υπογράφει ο πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Αντώνης Κέφης, σημειώνεται ότι οι άδειες παραχώρησης έχουν λήξει από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις άδειες, διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, να προσκομίσουν άμεσα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης   χώρου έληξαν 31/12/17. Προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου διάρκειας μικρότερης των τριών ετών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπαίθριου εμπορίου, κλπ., παρακαλούμε να υποβάλλεται άμεσα τα παρακάτω:

  • Τέσσερα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, θεωρημένα από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Χίου, στα οποία θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος και ο σκοπός του. Στο τοπογραφικό θα πρέπει να απεικονίζεται ευκρινώς ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα και η ακριβής έκτασή του σε τετραγωνικά μέτρα. Επί των τοπογραφικών να αναφέρεται η απόφαση καθορισμού της χερσαίας ζώνης λιμένα. Σε περίπτωση αίτησης για χώρο ίδιο με εκείνον του προηγούμενου έτους θα γίνονται δεκτά δύο αντίγραφα συνοδευόμενα με το πρωτότυπο τοπογραφικό.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων

Επίσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

– Αιτήσεις για χώρους που έχουν προηγούμενες οφειλές δεν θα εξετάζονται.

– Αιτήσεις για χώρους που υφίστανται ήδη κατασκευές μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης θα εξετάζονται εφόσον προσκομισθούν επιπρόσθετα των ανωτέρων (άδεια λειτουργίας, τοπογραφικό): α) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για την στατική επάρκεια των υφιστάμενων κατασκευών και β) Στις περιπτώσεις κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για νέες κατασκευές αυτές θα εγκρίνονται αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού ληφθούν οι κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (άρθρο 96 του νόμου 4504/2017).

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο Λιμενικό Ταμείο Χίου μετά από τις 9 Φεβρουαρίου 2018, δεν θα εξετάζονται με εξαίρεση εκείνες που αφορούν νέες επιχειρήσεις με άδεια λειτουργίας μετά την ημερομηνία αυτή.

Σχόλια