Επανασύνδεση ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επανασύνδεσης ρεύματος των ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την ΚΥΑ- ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150 ΦΕΚ6302/Β29-12-2021 , στον Δήμο Χίου.

Τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί ενισχύονται με έκτακτο ειδικό βοήθημα προκειμένου να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους εφόσον ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οι καταναλωτές να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και τις 31/12/2021 και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, και τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου στην διεύθυνση: Ανδρέα Συγγρού 1-3 .

Δικαιολογητικά:

► Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

► Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

► Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

► Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

► Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

► Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

► Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

► Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου στα τηλέφωνα:

2271350059 και στο 15902 (τηλεφωνικός αριθμός για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών )

 

 

 

 

Σχόλια