Ο δήμος Ψαρών ψάχνει τον κατάλληλο για την θέση του γενικού γραμματέα

Πρόσκληση για την κάλυψη της θέσης του γενικού γραμματέα του δήμου Ψαρών απευθύνει ο δήμαρχος κ. Κώστας Βρατσάνος, που καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Απαραίτητα προσόντα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

β) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.

γ) Εμπειρία σε θέματα διοίκησης δημόσιου ή ευρύτερα δημόσιου τομέα ή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα αξιολογηθούν ανάλογα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007) καθώς και η επικαλούμενη εμπειρία.

Οι τυχόν προσκομιζόμενοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται.

Η πλήρωση της θέσης του γενικού γραμματέα θα διενεργηθεί με απόφαση του δημάρχου, o οποίος και θα προσλάβει το κατάλληλο κατά την κρίση του πρόσωπο. Η παραπάνω απόφαση, ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

Ο γενικός γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου psara2@otenet.gr, ή g.arxon1@gmail.com μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, η οποία αρχίζει από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου και λήγει την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γιάννη Αρχόντισσα, προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου (τηλ: 22743 50111, email: g.arxon1@gmail.com) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.