Πιστώσεις για αντιπυρική προστασία στους δήμους Χίου, Οινουσσών και Ψαρών

Με το ποσό των 215.200 ευρώ ενισχύονται και οι τρεις δήμοι του νομού Χίου από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Αναλυτικά, στον δήμο Χίου χορηγούνται 187.800 ευρώ, στον δήμο Οινουσσών 12.800 ευρώ και στον δήμο Ψαρών 14.600 ευρώ. Συνολικά, σε όλους τους δήμους της χώρας το ποσό για την αντιπυρική προστασία ανέρχεται σε 18.400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου με τα ποσά αυτά οι δήμοι και οι σύνδεσμοί τους  μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης, γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, δ) συμβολή των δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, ζ) θέματα εξοπλισμού και θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.