Πρόγραμμα ΜΒΑ στην διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τη λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη − executive MBA, το οποίο απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα, οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Ελεγκτική − Εταιρική διακυβέρνηση.
  2. Διοικητική επιστήμη.
  3. Διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων.
  4. Τραπεζική και χρηματοοικονομική μηχανική.

Το πρόγραμμα διαρκεί δυο εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, που συνδυάζουν: (α) δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και (β) πρότυπες διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος προβλέπονται δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι  και διπλωματούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  ΑΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mba.aegean.gr έως και τις 10 Ιανουαρίου 2016, ενώ η έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται στα τέλη Ιανουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ηλία Καμπούρη, τηλ. 22710 35120 και στην κα Βάσω Βασιλείου, τηλ. 22710 35122,  e-mail: mba@aegean.gr και στην ιστοσελίδα http://mba.aegean.gr.