Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Οινουσσών

Επτά θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού προκηρύσσει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019 – 2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), . Πρόκειται για Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Μέχρι τέσσερις (04) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο για τα μαθήματα της ειδικότητας τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: α) Ένας (01) Μαθηματικός, για τα μαθήματα της ειδικότητας του. β) Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει, για τα μαθήματα της ειδικότητας του. γ) Ένας (01) Νομικός και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, για τα μαθήματα της ειδικότητας του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Τύπο ήτοι την 23-08-2019 ημέρα Παρασκευή. Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών στα τηλέφωνα : 22710-55209, 22710-55213 και 22710-55710 (Γραμματεία – Διεύθυνση Σχολής).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια