Προμήθεια τεχνικού & εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών,

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, υλοποιεί ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει η Ελληνική ναυτιλία. Αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών στο σύνολο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας με στόχο την προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα και την άνοδο του επιπέδου κατάρτισης των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, οι απόφοιτοι αξιωματικοί μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και τις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Ήδη εντάχθηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις συνολικού προυπ . 9,5 εκ. ευρώ για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού , με χρηματοδότηση από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ) ενώ έχουν προγραμματιστεί νέες δράσεις ύψους άνω των 38 εκ. ευρώ για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με χρηματοδότηση από τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήτοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.), της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (ΔΙ.Π.Ε.Α.) και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π., με την αριθ. 13/2021 Διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ:21PROC009394113, ΑΔΑ:6ΟΓ34653ΠΩ-ΤΧΗ) προκηρύχθηκε μεταξύ άλλων:

– η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οινουσσών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου