Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη για εκπρόθεσμο έλεγχο οχημάτων με μειωμένο πρόστιμο

Τελευταία ημέρα είναι η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015, για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο τα οχήματά τους, με την πληρωμή μειωμένου προστίμου.

Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά τα οχήματα, για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.6.2014.

Οι άλλες κρίσιμες ημερομηνίες ελέγχου των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ, προκειμένου να καταβληθούν τα μειωμένα πρόστιμα, είναι οι ακόλουθες:

– Έως 31 Οκτωβρίου 2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014.

– Έως 30 Νοεμβρίου 2015, για τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα των έξι μηνών από την ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως 14.9.2015.

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών, θα πληρώνεται ολόκληρο το πρόστιμο εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από 1.1.2016 στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.