Συνωστισμός μνηστήρων [14] για την οδό Χρήστου

Δεκατέσσερις εργολήπτες δημοσίων έργων, μεταξύ δε τούτων 8 Χιώτες, διεκδικούν την ανάληψη του έργου για την επέκταση της οδού Χρήστου στην δυτική πλευρά του αεροδρομίου μέχρι την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, συνολικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 1.780.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε σήμερα Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει ορισθεί η 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Οι 14 υποψήφιοι, που διεκδικούν την ανάληψη του έργου, παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

airport xristou

 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η επέκταση της δημοτικής οδού Ιωάννου Χρήστου σε μήκος 559 μ., μέχρι την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη, στην περιοχή της Φάρκαινας.

Το σύνολο των παρεμβάσεων οδοποιίας έχει τυπικό πλάτος 10,5 μ. και αναπτύσσεται στην ζώνη ανάμεσα στην περίφραξη του αεροδρομίου και το δυτικό όριο της υλοποιηθείσας απαλλοτρίωσης.

Για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού και της περιοχής κατασκευάζεται δίκτυο ομβρίων από σωληνωτούς αγωγούς HDPE, καθώς και από ανοικτούς και κλειστούς ορθογωνικούς αγωγούς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τα έργα ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης της συμβολής με την οδό αεροπόρου Ροδοκανάκη. Το τμήμα της οδού αεροπόρου Ροδοκανάκη από την συμβολή της με την Ιωάννου Χρήστου έως την λεωφόρο Ενώσεως θα διαμορφωθεί με νέα πεζοδρόμια και οδοφωτισμό.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 14 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.