Συγκροτήθηκε το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου

Συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου, με πρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Μυρσινιά, πρόεδρο Επιμελητηρίου Λέσβου, ενώ τις λοιπές θέσεις κατέλαβαν:

Α’ αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Κυριαζής, πρόεδρος Επιμελητηρίου Σάμου, Β’ αντιπρόεδρος ο κ. Παντελής Λεγάτος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου και μέλη οι κ.κ. Παναγιώτης Τατάκης, Α’ αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου και Μανώλης Χαβιάρας, γενικός γραμματέας Επιμελητηρίου Χίου.

Το περιφερειακό επιμελητηριακό συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της νέας επιμελητηριακής νομοθεσίας και ασκεί – μεταξύ άλλων –τις εξής αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις προς την περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης, καθώς και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας.

β. Συμμετέχει στην εκπόνηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

γ. Εκπροσωπεί τα επιμελητήρια της Περιφέρειας στο περιφερειακό συμβούλιο, στην περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης και σε άλλες επιτροπές ή σε άλλα όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

δ. Υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δράσεων ή έργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ε. Αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων των επιμελητηρίων για την αποτελεσματική και ισόρροπη υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ή έργων σε επίπεδο Περιφέρειας.

στ. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, το οικείο περιφερειακό συμβούλιο και άλλους φορείς και εποπτεύει την υλοποίησή τους.

ζ. Εισηγείται προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την σύσταση κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων στην οικεία Περιφέρεια.

Σχόλια