Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο ΙΕΚ του Νοσοκομείου

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Γενικού Νοσοκομείου Χίου “Σκυλίτσειο”, όπου θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-24, οι ειδικότητες:

  1. Βοηθός  Νοσηλευτικής  Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ εξάμηνο εγγραφές & Γ΄ εξάμηνο  κατατάξεις) ,
  2. Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου (A΄εξάμηνο εγγραφές & Γ εξάμηνο κατατάξεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ.

         Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα [ 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης  και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης].

  • Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)
  • Οι απόφοιτοι δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή επιπέδου 5 και Διασώστη και Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Ν 4386 Φ.Ε.Κ. 83/Τ.Α’/11-5-2016, ΑΡΘΡΟ 42, ΠΕΡ 9, παρ. στ’. ).
  • Οι απόφοιτοι τωνΔ.ΙΕΚ, ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, δύναται να κατατάσσονται σε Τμήματα / Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος (Υ.Α.αρ.46935/Ζ1 ΦΕΚ2031/21-4-2022).
  • Είναι αναγνωρισμένο ως τυπικό προσόν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται με 150 μονάδες (άρθρο 8, Ν. 3051/2002, Φ.Ε.Κ. 220/Α/20-9-2002).
  • Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

Προβλέπεται κατάταξη στο Γ’ εξάμηνο σπουδών (υπό προϋποθέσεις).

Οι απόφοιτοι  ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β. ΚΥΚΛΟΥ, ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ μπορούν να φοιτήσουν στο  Γ΄ Εξάμηνο  σπουδών  με επιπλέον μοριοδότηση   Δεύτερου  Πτυχίου.

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α’ εξάμηνο σπουδών έχουν: Απόφοιτοι  από ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΞΑΤΑΞΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΕΕ Β’  Κύκλου Σπουδών, ΙΕΚ , ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

           Σχετική αίτηση (χορηγείται από το ΙΕΚ)

           ΑΜΚΑ

           Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο).

           Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)

           Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

           Πιστοποιητικό γέννησης

           Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

           Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για              αλλοδαπούς υπηκόους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης β΄ κατηγορίας

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ.12 παρ.5 της αρ. 5954/2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β’)

Πληροφορίες- Εγγραφές: Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ.

Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Τσιμπή 8, Λατόμι,  Τ.Κ.:82100

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271351108 , 2271351111  &  6980783813