Αποθηκάριο με σύμβαση ενός έτους, θα προσλάβει το Νομικό Πρόσωπο

Αποθηκάριο, με απευθείας ανάθεση και για διάστημα ενός έτους, θα προσλάβει το Νομικό Πρόσωπο του δήμου Χίου, το οποίο προτίθεται να δημιουργήσει μία αποθήκη για τις ανάγκες των υλικών που συγκεντρώνει και διακινεί.

Στα καθήκοντα του αποθηκάριου περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – η φροντίδα για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων, καθώς και την αποθήκευσή τους, η επιμέλεια της προετοιμασίας των παραγγελιών αγοράς και η αντίστοιχη παραλαβή των ειδών, η εποπτεία και φροντίδα για την ασφάλεια των χώρων της αποθήκης και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των προϊόντων που διακινούνται.

Στα τυπικά προσόντα της προκήρυξης ορίζονται: Απόφοιτος λυκείου κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, άριστη γνώση Η/Υ (ως χρήστης και ως τεχνικός Η/Υ) και ηλικία από 25 έως 45 χρόνων. Προϋπηρεσία και οικογενειακή κατάσταση θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015 στα γραφεία του ΝΠΔΔ οδός Μιχάλων 7 ή να το στείλουν στο fax 22710 26665 ή ηλεκτρονικά στο email του Ν.Π.: npdddx@yahoo.gr (αρμόδια υπάλληλος κα Σοφία Πουλερέ, τηλ. 22710 80459).