Ο αριθμός εισακτέων και η ελάχιστη βάση εισαγωγής ανά σχολή

Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και οι συντελεστές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάθε πανεπιστημιακή σχολή / τμήμα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σήμερα Πέμπτη 13 Μαΐου 2021.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415. Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:

  • Τις εισηγήσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.
  • Την στήριξη τριών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.
  • Την βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα τμήματα επιστημών αγωγής στην πρώιμη και παιδική ηλικία, στα τμήματα νηπιαγωγών, στα τμήματα πληροφορικής, στην κτηνιατρική.
  • Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των τμημάτων.
  • Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και την σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε πανεπιστημιακόίδρυμα για κάθε τμήμα / σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ).

Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

 Η ΥΑ για τον αριθμό των εισακτέων σε pdf

Η ΥΑ με την ΕΒΕ σε pdf

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια