Στον Μυτιληναίο το πακέτο των 133 εκατ. ευρώ για τα ΚΥΤ Σάμου, Κω και Λέρου

Η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης) για την κατασκευή των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και λοιπών εγκαταστάσεων στα νησιά Σάμος, Κως και Λέρος, συνολικού προϋπολογισμού 132.680.000 ευρώ.

Η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης (οι άλλοι δύο υποψήφιοι ήταν η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ενώ είχαν αποκλεισθεί οι ΑΒΑΞ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.), με μέση έκπτωση προσφοράς 9,06% και με την από 10 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Προσφυγή κατά της απόφασης (σιγά μην γίνει) δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίησή της.

Τι προβλέπεται να κατασκευαστεί σε Σάμο, Κω και Λέρο

Το έργο αφορά την δημιουργία δομών φιλοξενίας στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεών τους.

Στην Σάμο, η δομή θα αναπτυχθεί στην θέση «Ζερβού» του δήμου Ανατ. Σάμου, σε έκταση περίπου 200 στρ., σύμφωνα με την ΚΥΑ 5099/29.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».Υφίσταται έκταση επιπλέον 45 στρ., όπου κατασκευάζεται η δομή από τον ΔΟΜ.

Στην Κω, η δομή θα αναπτυχθεί στην περιοχή «Μεσοβούνι» του δήμου Κω, σε έκταση περίπου 67 στρ.,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4711/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής». Η διαμόρφωση της
δομής θα αναπτυχθεί και σε όμορη έκταση εντός του «Στρατοπέδου καπετάν Λαζαρή» (96 στρ), όπου υφίστανται ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 2969/2015 και 8038/23/22/2017.

Στην Λέρο, η δομή θα αναπτυχθεί στην θέση «Όρμος Λακκί» του δήμου Λέρου, σε έκταση περίπου 63 στρ.,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 4712/22.5.2020 «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής».

Η ανάπτυξη της κάθε δομής θα γίνει σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θα διαμορφωθούν με φυσικά πρανή
και σε ορισμένες περιπτώσεις με την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης εφαρμογής. Για την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, προβλέπεται ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Σε κάθε επίπεδο θα υπάρχουν επιμέρους εγκαταστάσεις, με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.

Σε κάθε δομή προβλέπεται χώρος καραντίνας, για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών. Ειδικότερα,
προβλέπονται οι εξής επιμέρους εγκαταστάσεις:

Στην Σάμο: Μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος υπηρεσιών διοίκησης μονογονεϊκών οικογενειών, χώρος Η/Μ
εγκαταστάσεων, διαθέσιμος χώρος για μελλοντική εκμετάλλευση, όπου προσωρινά μπορούν να τοποθετηθούν  σκηνές έως την ολοκλήρωση της κατασκευής της δομής, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ασυνόδευτων ανηλίκων – ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος κοινόχρηστων δραστηριοτήτων, φιλοξενίας, χώρος parking – υπηρεσιών διοίκησης φιλοξενίας, προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης, χώρος υπηρεσιών διοίκησης ΠΡΟΚΕΚΑ.

Στην Κω: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, χώρος parking – κοινόχρηστων δραστηριοτήτων – υπηρεσιών διοίκησης, φιλοξενίας, ΠΡΟΚΕΚΑ, χώρος αθλοπαιδιών – διαθέσιμος χώρος για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών επιφάνειας 22.000 m2, χώρος parking – Η/Μ εγκαταστάσεων.

Στην Λέρο: Μονογονεϊκών οικογενειών, ασυνόδευτων ανηλίκων, κοινόχρηστων δραστηριοτήτων – υπηρεσιών
διοίκησης, ελεγχόμενης φιλοξενίας, ΠΡΟΚΕΚΑ, χώρος parking – υπηρεσιών ταυτοποίησης.

Οι δομές θα περιβάλλονται εξωτερικά από διπλή περίφραξη. Τα κτίρια θα είναι με φέροντα οργανισμό από
δομικό χάλυβα και πλευρικά τοιχώματα από ενιαία μορφή θερμομονωτικών πάνελ πολυουρεθάνης. Για τα
προκατασκευασμένα κτίρια και τους προκατασκευασμένους οικίσκους, προβλέπεται η έδρασή τους σε πλάκα
από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 25 cm. Για τα μεταλλικά κτίρια, προβλέπεται θεμελίωση από ωπλισμένο
σκυρόδεμα

Η αναλογία ατόμων τυπικών κτιρίων διαμονής θα είναι κατ’ ελάχιστον 4 m2 μεικτού εμβαδού/άτομο.